Disclaimer

Disclaimer2016-10-21T13:40:01+02:00

De bezoeker van deze website stemt in met het onderstaande:

De stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie op www.vriendenpbg.nl en www.vriendenpbgasthuis.nl altijd volledig juist, volledig juist en/of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van deze website geen rechten worden ontleend en aanvaardt de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis  geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (zowel directe als indirecte schade) welke ontstaat door gebruikmaking van, vertrouwen op, informatie ontleend aan deze website of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, door het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website of delen daarvan, schade die wordt veroorzaakt door virussen en foutieve of onvolledige gegevens of informatie. De stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail, inclusief maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van e-mail, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

www.vriendenpbg.nl en www.vriendenpbgasthuis.nl bevat soms links naar andere websites. De stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis probeert deze sites vooraf zo zorgvuldig mogelijk te selecteren en te screenen maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de producten, de geboden diensten of andere materialen op deze websites. De stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan, bevat onderdelen en beeldmateriaal waarop intellectuele eigendomsrechten van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis en van derden rusten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag dan ook worden verveelvoudigd, gedownload, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming wijzigingen in de website aan te brengen.

De stichting Vrienden van St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft te allen tijde het recht om zonder kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Mailt u dan naar info@vriendenpbg.nl.

Ga naar de bovenkant